Debreceni kölcsönkönyvtár a volt Egyháztér 2. szám alatt (ma Kálvin tér, de az épületet már lebontották)A könyvtár feladata
„Míg a múzeumoknak a nyilvánosság elé való kitáráson kívül nagy fontosságú munkájuk a muzeális tárgyak felkutatása és megőrzése – addig a közművelődési könyvtáraknak sem kutatásra, sem megőrzésre, de a műveltséget terjesztő és fejlesztő forgalomra kell törekedniük.” /4./

A Debreceni képes kalendárium címtára, 1928


A könyvtár nyitva tartása Hétköznap:
d.e. 10-1-ig , d.u. 4-6-ig
Vasárnap:
d.e. 10-12-ig
Igazgató: Dr. Ecsedi István egyetemi m. tanár
Kezelők: Gulyás Sarolta, Erszinger Klára, Gulyás Piroska
/Forrás: Debrecen címtára . – Debrecen : Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadóvállalat Részvénytársaság, 1928/


A könyvtárat a volt gazdasági tagintézet épületének emeleti helységeiben helyezik el, a Füvészkert utca 2. szám alatt.


Déri Múzeum

Györgyi Dénes és Münnich Aladár építészek tervei alapján 1926-ban megkezdődik a múzeum építése.


A múzeum építése 1928 elején befejeződik. A városi könyvtár az új múzeum épületében kap korszerűbb, szebb otthont. 1928. április 11. és 13. között a volt gazdasági tanintézet épületéből a mai Déri Múzeum nyugati földszinti helységébe költözik a Városi Könyvtár.

Ecsedi István életrajza


Ecsedi István 1885. szeptember 20-án Debrecenben születik. Középiskolai tanulmányait Debrecenben a Kollégiumban, az egyetemit a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán végezi. Ugyanitt nyer bölcsészet doktori diplomát. Tanuló évei alatt tanulmányozza a bécsi, berlini, hamburgi, párizsi múzeumokat, könyvtári gyűjteményeket. A 20-as években sorra jelennek meg néprajzi témájú kutatásai. Főleg Debrecen, Hortobágy és az Alföld népélete érdekeli. Feldolgozza a hortobágyi pásztoréletet és halászatot. Munkássága elismeréséül a Magyar Alföldkutató bizottság tagjává, Debrecen város közgyűlése 1911 végén múzeumőrévé választja. Nagy szerepet vállal a városi múzeum néprajzi részének megteremtésében. 1925-ben a városi tanács a Közművelődési Könyvtár élére állítja. Mint könyvtárigazgató a vidék leglátogatottabb gyűjteményévé fejleszti a könyvtárat. 1929 nyarán a városi közgyűlés egyhangúlag az akkor felépült és a régi városi múzeumot is magába foglaló Déri Múzeum igazgatójává választja. 1936. május 19-én éri a halál. A város által adományozott díszsírhelyen helyezik örök nyugalomra. /15./

Kiss Lajosné Bobák Anna könyvtáros visszaemlékezése:
Ecsedi István „ a magánéletében kedélyes, enni-inni szerető ember volt, aki mindig megtartotta rusztikus szokásait, demokratikus viselkedését… Három könyvtárosa volt Gulyás Sarolta, Árvai Anna és jómagam, Bobák Anna.”

Ecsedi István és a könyvtáros kollégák


Ecsedi István mellett, jobb oldalon ül Bobák Anna (később Kiss Lajosné), 1961-ben megnyíló városi könyvtár munkatársa lesz. Lánya Kiss Anna is a könyvtáros pályát választja.

A Városi Könyvtár raktára a Déri Múzeum épületében


A Városi Könyvtár olvasóterme a Déri Múzeumban


A Debreceni képes kalendárium címtára, 1942


1951
Verseny a Debreceni és a Szegedi Városi Könyvtár között

"A Debreceni Városi Könyvtár a Szegedi Városi Könyvtárral folytatott versenyben az olvasótábor növelésében első lett, míg a könyvállomány gyarapításában második helyet szerzett. Számos könyvkiállítás is volt 1951-ben, és az ankétok is nagyon sok olvasót vonzottak."
 

Az első debreceni közművelődési könyvtár

Századokon át az iskolák, az „ősi” kollégium és a város urainak és polgárainak magángyűjteményei jelentették Debrecen könyvtárait. A Debreceni Református Kollégium könyvtárában a teológia mellett történelmi, irodalmi művek és természettudományos munkák voltak találhatók, főleg a matematika és a botanika köréből. A XIX. század közepétől lassan, majd a század végén (a gazdasági fellendülést követően) gyorsan fejlődtek a különböző körök, egyletek könyvtárai, melyeket az uralkodó osztály az úgynevezett kaszinó-könyvtárakkal ellensúlyozott. /1.,2./

Városi Könyvtár alapításának gondolata

A „Közkönyvtár” létrehozásának gondolata az 1900-as évek legelején merült fel. Csűrös Ferenc, Debrecen város közművelődési tanácsnoka 1915. július 10-én a Debreceni Közlöny hasábjain tett indítványt városi könyvtár létrehozására. Erre az indítványra válaszolt nyílt levélben Szabó Ervin, a Fővárosi Könyvtár igazgatója, „Debreceni Könyvtári Föladatok” címen a Debreceni Közlöny 1915. december 26-i számában. Ebben feltárja azokat az országosan jelentkező hiányosságokat, amelyeket szeretne kiküszöbölni az új debreceni könyvtár életéből. A debreceni viszonyok elemzéseként közli, hogy a Magyar Minerva utolsó kötetei szerint ez időben Debrecen összes könyvtárában 237.232 darab a kötetállomány (1915-ben), tehát majdnem 3 kötet jut egy lakosra. Ez évben 31.780 kölcsönzés történik, tehát évenként csak minden ötödik könyv fordul meg olvasónál. /3./ Az elmaradottság okát a lakosság alacsony műveltségében, a könyvtárak, az állomány szétdaraboltságában (44 helyen található a 237.232 kötet), a nem közkönyvtári jellegben jelöli meg. Ilyen előkészítés után a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa, 21.000 korona segítséget nyújt, a városi tanács pedig határozatban rögzíti a közművelődési könyvtár felállítását. A könyvtár elhelyezésére a volt gazdasági tanintézet épületének (Fűvészkert utca 2. sz.) első emeleti helységeit jelölték meg.

A könyvtár megnyitása

1917-ben Nagy József polgári iskolai tanárt nevezték ki a könyvtár igazgatójának. Őt kérték fel, hogy dolgozza át a városi múzeum szervezeti szabályzatát és bővítse ki a könyvtárüggyel. A könyvtár megnyitását 1918 tavaszára tervezték /5./, de a polgári forradalom kitörése és a 19-es események miatt csak 1919. augusztus 1-jén nyílt meg a nagyközönség számára.
 • A könyvtár állományának alapját a már említett Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának 21.000 koronás ajándéka, Déri Frigyes és a Kereskedő Ifjak Társulatának adománya alapozta meg. Az első hivatalos jelentés 1920-ból való. A megnyitás napján a könyvtár állománya alig haladta meg a 6.000 kötetet, s rövid félév alatt 100.000 látogatója volt. Ilyen forgalom mellett a két kirendelt napidíjas nehezen tudta a kölcsönzési munkálatokat végezni, ezért kérték harmadik munkaerő alkalmazását. /6./

 • 1923-ban a háromfőnyi személyzetet már ötre kellett emelni a nagy forgalom miatt. Mind a könyvtár vezetői, mind az olvasóközönség azt tapasztalták, hogy a könyvtár iránti igények kielégítését sem MKOT, sem a Városi Tanács nem képes megoldani, a forgalomhoz képest csekély a könyvállomány. Ezek a tények méltán bizonyítják Debrecen város lakóinak igényét a kultúrára, a könyvre. 1924-ben az igazgató kéri a könyvállományt legalább 15.000 kötetre emelni, de elutasító választ kap a Városi Tanácstól, amely a súlyos gazdasági helyzetre hivatkozik.

 • 1924. július 1-től a 12 órás nyitva tartást (8-20-ig) 6 órára kellett korlátozni a létszámcsökkenés miatt. Az új nyitvatartási rend 10-13-ig és 16-19-ig volt előírva.

Ecsedi István a könyvtár vezetője

 • 1925. január 16-tól új igazgató, Ecsedi István kerül a könyvtár élére, aki egyben a városi múzeum igazgatója is. Jelentésében a könyvtár funkcióját a „város minden rendű és rangú közönségének jó magyar nyelvű irodalmi olvasmány” nyújtásában határozza meg. Nagyon érdekes az, amit a könyvtárak közötti gyűjtőkör elhatárolásáról mond: „Érintkezésbe léptem Debrecen város másik két könyvtárával, a kollégiumi könyvtárral és az egyetemi könyvtárral, amelyek vezetőségével olyan megállapodásra jutottam, hogy ők a tudományos szakmunkákat szerzik be, én pedig a közművelődési könyvtár részére a szépirodalmi és ismeretterjesztő (nem tisztán szakirányú) és ifjúsági munkákat.” /7./ Az ő nevéhez fűződik a könyvtár első nyomtatott katalógusának elkészítése és kiadatása is. Leleményességére, találékonyságára vall, hogy a katalógusba hirdetéseket tett, amelyek 6 millió koronával csökkentették a nyomtatási költségeket. 1925-ben jelent meg a katalógus 1000 példányban. Nagy gondot fordít az olvasóteremre: 22 fizetett és 17 ingyenes lapot járat. Olvasótoborzás céljából körlevelet intéz az iskolák igazgatóihoz, amelyekben közli a könyvtár nyitvatartási rendjét és a belépésre vonatkozó szabályzatát, s kéri a tanulók könyvtárba járásának engedélyezését. Igazgatósága idején határozott fellendülés tapasztalható a közművelődés terén.

 • 1928 áprilisában a könyvtár a felújított Déri Múzeum nyugati földszinti helységébe költözött. Az előző helyiség az emeleten volt, s egy várószobából, kölcsönző-raktárhelyiségből, valamint egy olvasószobából állt. Az új helyiség egy váró-, egy kiadó szobából, raktárból és két olvasóteremből állt (könyv- és folyóirat-olvasó). Katalógusa 224 oldalas vaskos könyvecske, minden második lapja üres a pótlások számára, így 448 lap. A könyvtár eddigi összes taglétszáma 6.655 fő.

 • Az 1929-1933-as gazdasági válságot a könyvtár nagyon megérezte. /8./ A 30-as évek második felében olvasunk először a Városi Könyvtár hálózati tevékenységéről. Először a hortobágyi csárdában helyeztek el letétként 100 kötet könyvet (1935). Később fiókot létesítettek a szegényházban is. Ide helyezték a véglegesen kiselejtezett könyveket (100 kötet), majd a nyilastelepi olvasóterembe szintén 100 kötetet.

 • 1936-1950 között a Debreceni Déri Múzeum és egyben a városi könyvtár igazgatója Sőregi János régész, múzeológus.

 • Az 1936-os jelentés már a város különböző részein felállított könyvtárak nagy jelentőségéről beszél, de mindjárt azt is megállapítja, hogy a kisebb fiókkönyvtárak csak nagyon kis mértékben mentesítik a központi könyvtár túlterheltségét, holott létrehozásuk célja ez lett volna. A fiókkönyvtáraknak elsősorban elhasznált, rongált, selejtes könyveket adtak ki, ezeket is minimális példányszámban (100 kötet), így nem csoda, ha a környéken lakók igényeit nem elégítették ki. /9./ Már a 30-as évek végétől érződik a háborús előkészületek hatása, a könyvforgalom a 40-es évek elején nagyon lecsökken.

 • Az 1942-es jelentésből kitűnik, hogy az olvasók igényeit egyre nehezebb volt teljesíteni a háborús viszonyok miatt. A könyvek megdrágultak, emellett a rossz papír és gyenge minőségű kötés miatt hamar tönkrementek. /10./ A 40-es évek könyvtári munkájában egyedüli érdekességet az erdélyi könyvtárakkal (elsősorban Marosvásárhellyel) folytatott kölcsönös cserék és adományok jelentették. A könyveket a nagyobb helyi könyvkereskedésekkel (Méliusz, Grünmann, Bertók cég) kötött szerződések útján szerezték be. Ezek rendszeresen elküldték megtekintésre a könyvújdonságokat. A könyvtár vezetője és a feldolgozó könyvtáros kiválasztotta a megfelelő és igényelt műveket, a többit visszaküldték. A beszerzésbe – sajnos - szakismeret nélkül gyakran beavatkozott a felettes szerv. A vásárlás mellett ajándékozás útján is gyarapodott a könyvtár állománya. Nagyobb tétel volt a Kereskedő Társulat ajándéka. A Társulat kérésére egy ideig vasárnap is nyitva tartották a könyvtárat. A könyvtár 1944-ig megnégyszerezte állományát és igyekezett maga köré hálózatot kiépíteni.

 • 1950-ben jelent meg az új szerzői betűrendes katalógus, amely a könyvtár teljes állományát tartalmazta.

Államosítás

 • 1951-ben államosították a Déri Múzeumot, ami ekkor különvált a Városi Könyvtártól. Ebben az évben 5.929 beiratkozott olvasót regisztráltak. A napi forgalom 180-200 fő volt. /11./ Az 1950-ben beterjesztett 5 éves munkatervben többek között az is szerepelt, hogy 1951-től a könyveket decimális rendszerbe sorozzák, majd a következő években átszámozzák az egész állományt, amennyiben ez a fajta számítás országosan is gyakorlatba lép.

 • Az 1951. évi munkaterv célul tűzte ki, hogy a dolgozó népet műveltté teszik. A könyvtári munkában mindenképpen szem előtt tartották: „A könyvet, a tudás forrását minél szélesebb rétegben juttassuk el az igazi rendeltetési helyére, a dolgozók kezébe.”

 • Az igazgatóváltás is ebben az évben zajlott le. Tervbe vették nyolc fiókkönyvtár létesítését és az aktív hálózat kiépítését. /12./ Ez utóbbinak a megvalósítása még ebben az évben megtörtént. Három iskola került be a hálózatba.

 • 1951-ben megjelent egy olyan határozat, amelyben a városi könyvtárakat a Városi Tanács Oktatási és Népművelési Osztálya felügyelete alatt álló intézményekként működtetnék. Ehhez azonban szervezetileg egyesíteni kívánták a városi nyilvános könyvtárakat, a vidéki múzeumoknak a könyvtárrészlegét, a volt szerzetesi könyvtárak tudományos szempontból értékes könyvanyagát, illetve az iskoláknak az oktatási feladatok ellátásához szükséges állományt meghaladó könyvtárrészlegeit. Ezzel az volt a cél, hogy a város területén lévő valamennyi nem országos tudományos könyvtár egy helyre kerüljön, és tudományos színvonalra emeljék a városi könyvtárakat. /13./

 • A fenti intézkedések és az 1952-ben kiadott minisztertanácsi határozat következtében Debrecenben is elkezdődtek a Megyei Könyvtár létesítésének előzményei. A Népművelési Minisztérium elrendelte, hogy ahol körzeti és városi könyvtár működik a megye székhelyén, a létesítendő megyei könyvtár folyó évi előirányzatát a városi és a körzeti hitelmaradványok együttese adja. Azoknak a könyvtáraknak, amelyek körzeti és városi könyvtárból alakulnak meg, közölniük kell a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Pénzügyi Osztályával a megalakulás időpontját és kérni a Pénzügyi Osztályt, hogy a megyei könyvtár részére szükséges költségvetési tételről gondoskodjék. Ez a rendelet Debrecenre is vonatkozott, mivel városi és körzeti könyvtár is volt a megyeszékhelyen.Gyakorlatilag a két könyvtár összeolvasztásából keletkezett a Megyei Könyvtár, amely a Megyei Tanács intézménye lett, felügyeletet pedig a Népművelési Minisztérium gyakorolt felette. /14./

Hivatkozások

/1./ Goda Éva: A Debreceni Kaszinó Könyvtár1833-1849. I. rész. = Hajdú-Bihar megyei könyvtári téka, 1992. 2. sz. 3–13. p.
/2./ Goda Éva: A debreceni kaszinó könyvtára 1849–1967. = Hajdú-Bihar megyei könyvtári téka, 1944. 1. sz. 3–13. p.
/3./ Szabó Ervin: „Debreceni könyvtári föladatok”. = Debreceni Közlöny, 1915. dec. 26. sz.
/4./ Szabó László, Sz.: A debreceni „közművelődési könyvtár” története alakulásától a felszabadulásig : 1917–1944. Bp., 1963. 122. p.
/5./ Csűrös Ferenc: Debrecen közművelődési feladatai a háború után. Debrecen, 1918. 12. p.
/6./ Uo. /4./ 122. p.
/7./ Uo. /4./ 123. p.
/8./ A debreceni Közművelődési Könyvtár 1931. évi jelentése. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1931. 36. p.
/9./ A debreceni Közművelődési Könyvtár 1936. évi jelentése. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1936. 85. p.
/10./ A debreceni Közművelődési Könyvtár 1942. évi jelentése. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1942. 76. p.
/11./ HBmL XXVI / 855.55 / 1951. KKSZ.
/12./ HBmL XXVI / 855.52 / 1951. KKSZ.
/13./ HBmL XXVI / 855.13 / 1951. KKSZ.
/14./ Sarkadi Ida: A debreceni (nagy)könyvtárak tíz éve : 1944–1854. = A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárának Évkönyve, 1955. 225–226. p. /15./Dr. Ecsedi István, a Déri muzeum igazgatója, kiváló néprajzi tudós keddre virradó éjszaka meghalt. = Debreczen, 1936. május 20. 3. p.